Meer dan 25 jaar ervaring in hypotheken, verzekeringen en pensioenadvies. Bel 070 - 306.59.60

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden en Bepalingen

Onderstaand onze Algemene Voorwaarden. U kunt deze Algemene Voorwaarden tevens downloaden als PDF.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de omschreven betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
FD : de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de wederpartij van FD.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Inhoud:
1: Definities en Algemeen
2: Aanbiedingen en offertes
3: Uitvoering van de overeenkomst
4: Wijziging van de overeenkomst
5: Contractsduur; uitvoeringstermijn
6: Honorarium
7: Kosten
8: Betaling
9: Eigendomsvoorbehoud
10: Incassokosten
11: Onderzoek, reclames
12: Opzegging
13: Opschorting en ontbinding
14: Teruggave ter beschikking gestelde zaken
15: Aansprakelijkheid
16: Vrijwaringen
17: Risico-overgang
18: Overmacht
19: Geheimhouding
20: Intellectuele eigendom en auteursrechten
21: Informatie van Opdrachtgever
22: Vereisten bij elektronische aanvragen
23: Bescherming persoonsgegevens
24: Geschillen
25: Verval van recht
26: Toepasselijk recht
27: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN:
Van: FINACCOORD HYPOTHEKEN EN VERZEKERINGEN
HAN STIJKELPLEIN 15
2597 NS DEN HAAG
hierna te noemen: de financieel dienstverlener
Definities
1.Financieel Dienstverlener:
Financiële Dienstverlener, zoals genoemd in het dienstverleningsdocument/ opdracht, hierna te
noemen : “FD” onder deze term vallen ook tevens haar bestuurders , haar werknemers en bij de
uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen of bedrijven.
2.Opdrachtgever:
De natuurlijke- of rechtspersoon aan wie FD enige berekening, advies of aanbieding heeft doen
toekomen of met wie FD een geldige overeenkomst heeft gesloten.
3.Opdracht:
De door de opdrachtgever verstrekte opdracht tot bemiddeling, advies inzake financiële producten
zoals vermeld op het opdrachtdocument alsmede bemiddeling in “execution only”.
4.Financieel Product:
Een hypotheek, verzekering(en), belegging- of spaarrekening of krediet waarover FD zal adviseren
en/of bij de afsluiting waarvan FD zal bemiddelen.
5 Financiële Instelling:
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten, deze staat vermeld in de offertes,
aanvraagformulieren en berekeningen
2
Algemeen
Artikel 1:
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen FD en een
opdrachtgever waarop FD deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het
moment dat FD een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is
begonnen. FD is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te
weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft
verstuurd.
FD voert door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de
belangen van zijn opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag FD de werkzaamheden
nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording laten uitvoeren.
3. Aan FD verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD, niet tot
resultaatsverplichtingen.
4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk tussen FD en opdrachtgever zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien FD iemand beschouwt als opdrachtgever maar deze het bestaan van de opdracht betwist
en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan FD
gericht stuk, ontbeert FD recht op betaling wegens honorarium, verschotten of onkosten, tenzij hij het
bestaan van de opdracht op andere wijze kan aantonen.
6. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan FD in tot het sluiten van overeenkomsten
namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter wel volmachten worden verbonden en
deze kunnen ook later worden verstrekt.
7.De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die FD bij het vervullen van zijn opdracht kunnen
belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van
soortgelijke diensten van anderen dan FD tenzij uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij
brengt buiten FD om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn aan FD opgegeven termijnen waarbinnen zij de
haar verstrekte Opdracht dient uit te voeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn. Afgezien van
het feit dat FD in veel gevallen afhankelijk is van derden, zoals bijvoorbeeld een financiële instelling/
geldverstrekker, leidt overschrijding van de (gewenste) termijn(en) niet tot enige aansprakelijkheid
aan de zijde van FD.
9. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. FD en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
3
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Aanbiedingen en offertes
Artikel 2
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door FD gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders
aangegeven. FD is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de
wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder
verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod
is FD daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij FD anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht FD niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
7. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de
FD verschuldigd zijn.
4
Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 3
1. FD zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. E.e.a. op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft FD het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan FD aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan FD worden verstrekt. Indien de
voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan FD zijn verstrekt, heeft
FD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
4. Door FD, al dan niet, namens een Financiële Instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde
aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder
voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.
5. Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten en/of opbrengsten van een
financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan
Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te
worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- premie- en/of andere
wijzigingen.
6. FD is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat FD is uit gegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor FD kenbaar behoorde te zijn.
Door FD aan Opdrachtgever te verstrekken/verstrekte adviezen zijn momentopnames.
7.Wijzigingen in wet- regelgeving en persoonlijke omstandigheden kunnen met zich meebrengen dat
een advies aanpassing behoeft. De opdrachtgever is verplicht alle relevante wijzigingen m.b.t. het
verstrekte advies/product, tijdig en schriftelijk aan FD kenbaar te maken.
8. FD is niet aansprakelijk indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen ex
artikel 3.7. heeft voldaan.
9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan FD de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Indien door FD of door FD ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie,
draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste
faciliteiten.
5
11. Opdrachtgever vrijwaart FD voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
12. Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig
gebruik te maken van derden. De met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden
doorbelast aan Opdrachtgever.
13. FD is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van in artikel 3.12. en artikel 3.14
genoemde derden.
14. FD kan gebruik maken van de diensten verleend door: “derden”. Opdrachtgever gaat er mee
akkoord dat derden ook ingeschakeld kunnen worden voor eventuele mailing(s) en/of het voeren van
een administratie van de afgenomen financiële producten en/of door opdrachtgever aangeleverde
gegevens.
Wijziging van de overeenkomst
Artikel 4
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig
en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. FD zal de opdrachtgever zo spoedig
mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal FD de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal FD daarbij aangeven in hoeverre de wijziging
of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6
Contractsduur; uitvoeringstermijn
Artikel 5
1. De overeenkomst tussen FD en een opdrachtgever wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De overeenkomst eindigt onder meer door: (zie ook artikel 12)
-vervulling door FD;
-intrekking door de opdrachtgever;
-teruggave door FD;
FD heeft zijn opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van door hem verleende
diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet zijn uit de opdracht
voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden.
Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering,
krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of
ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk.
Teruggaaf van de opdracht door FD is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als
gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:
-verstoring van de relatie tussen FD en opdrachtgever.
Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een
beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop FD respectievelijk de opdrachtgever de
schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling
genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening
worden gebracht in overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.
Na het einde van de opdracht kunnen betalingsverplichtingen aan FD ontstaan.
3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever FD derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.
7
Honorarium
Artikel 6
1.a De overeengekomen vergoeding voor de dienstverlening zal door middel van de ondertekende ”
Overeenkomst van Opdracht “ worden vastgelegd, o.b.v. de tarieven conform het dienstverleningsdocument.
1.b

Voor
aanbiedingen
en
overeenkomsten
waarin
een
vast
honorarium
wordt
aangeboden
of
is

overeengekomen
gelden
de
leden
2.,
5.
en
6.
t/m
12.
van
dit
artikel.
Indien
geen
vast
honorarium

wordt
overeengekomen,
gelden
de
leden
3
t/m
12.
van
dit
artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van FD, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een
daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek
in rekening worden gebracht.
6. Indien FD met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is FD niettemin
gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief.
7. FD is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien FD kan aantonen dat tussen het moment
van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen, belastingen en/of heffingen
aanmerkelijk zijn gestegen.
8. FD mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat
de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate
onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan
FD, dat in redelijkheid niet van FD mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te
verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
9. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het
honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na
afloop van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de
verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de
bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de
wet.
10. FD zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk
kenbaar maken. FD zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan,
vermelden.
11. Indien opdrachtgever de door FD kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet
wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde
8
kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de
in de kennisgeving van FD genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou
treden.
12. Facturen van FD dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de
factuurdatum op de door FD voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de
factuur anders vermeldt.
13. Voor zover FD namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in
rekening brengt, dient opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen van in
rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door hem afgesloten
verzekering(en) en/of voorziening(en) geen dekking bieden voor het/de verzekerde risico(s), dan wel
kan leiden tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek
betrekking heeft.
14. Verrekening door Opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in rekening gebrachte
bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling
door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan
voor zover de tegenvordering door FD uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte
onherroepelijk is vastgesteld.
15. Indien Opdrachtgever de door FD in rekening gebrachte bedragen niet binnen de
overeengekomen termijn(en) betaalt,is opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande
ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke (handels)rente
verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande
bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering op elk gewenst moment uit
handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de (alle)
buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt
vastgesteld op 15% van het totaalbedrag waarvan betaling wordt gevorderd met een minimum van €
250,- onverminderd het recht van FD om vergoeding van de volledige door haar gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
16. Indien de factuur van FD via de notaris voldaan zal worden, zal opdrachtgever zorg dragen voor
de benodigde instructies aan de desbetreffende notaris, alwaar ook de transportakte en/of
hypotheekakte zal passeren.
17. In geval van liquidatie, faillissement, toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen,
beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, maar ook bij beëindiging van een
verzekering of ander financieel product ongeacht om welke reden(en), zijn de (alle) vorderingen van
FD op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
9
KOSTEN
Artikel 7
1.Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die FD ten behoeve van
opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient FD
tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht
wordt opgeschort of eindigt door intrekking of anderszins.
2. De overeengekomen vergoeding voor de dienstverlening zal door middel van de ” Overeenkomst
van Opdracht “ worden vastgelegd.
3. Onverminderd het in artikel 7.1 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot
dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan FD een vergoeding verschuldigd gelijk aan het
aantal werkelijk bestede uren, maar bedraagt ten minste €. 500,– en maximaal € 1.500,–.
Betaling
Artikel 8
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door FD aan te geven
wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van FD op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
4. FD heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats
in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
FD kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
FD kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
10
5. Indien een financiële instelling op enig moment provisies, welke geheel of gedeeltelijk aan
opdrachtgever zijn doorbetaald, geheel of gedeeltelijk van FD terugvordert cq de provisies naar
beneden aanpast, dient Opdrachtgever de betreffende door hem genoten provisies aan FD te
restitueren. Een dergelijke restitutieverplichting kan zich bijvoorbeeld voordoen indien de
contractstermijn niet volledig wordt vol gemaakt of indien betalingsverplichtingen niet naar behoren
worden nagekomen. Ook provisies die door FD t.b.v. Opdrachtgever zijn voorgeschoten moeten door
Opdrachtgever worden gerestitueerd.
6. De BTW/assurantiebelasting wordt in rekening gebracht volgens wettelijke vereisten. Dat kan zelfs
achteraf gebeuren omdat het vooraf voor FD niet altijd duidelijk is wanneer/bij welke opdracht
belasting in rekening moet worden gebracht.
Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9
1. Alle door FD geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van FD totdat de
opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met FD gesloten overeenkomsten is
nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht FD zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Door FD geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden
gebruikt.
6. Voor het geval dat FD zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan FD of door deze
aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van FD zich bevinden en
die zaken mede terug te nemen.
Incassokosten
Artikel 10
1.Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een
geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het
incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
11
2. Indien FD hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze
voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening
van opdrachtgever.
Onderzoek, reclames
Artikel 11
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan FD. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FD in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal FD de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol
is, zal FD slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
Opzegging
Artikel 12
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft FD recht op
compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er
feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan FD zijn toe te rekenen.
Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte
werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan
ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3.Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door FD, zal FD in overleg met opdrachtgever
zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor FD extra kosten met zich meebrengt, worden
deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
12
Opschorting en ontbinding
Artikel 13
1. FD is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
– Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst FD ter kennis gekomen is, dat omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is FD bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van FD op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien FD de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. FD behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Teruggave ter beschikking gestelde zaken
Artikel 14
1.Indien FD aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft
gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van
gebreken en volledig te retourneren. Indien de
opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke
blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft FD het recht de daaruit voortvloeiende schade en
kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
13
Aansprakelijkheid
Artikel 15
1. Indien FD aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot alsmede van haar
bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde
personen of bedrijven hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien FD aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal
het bedrag van de door de assuradeur van FD in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
3.Aansprakelijkheid m.b.t. kosten is beperkt tot de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4.De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten
ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart FD voor alle mogelijke aanspraken van derden
5. FD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten
ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart FD voor alle mogelijke aanspraken van derden.
7. FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als
gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
8. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fout(en) en of
onvolledigheid in door FD gebruikte hardware, software of andere computerprogrammatuur
9. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat
door Opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet hebben bereikt of door FD aan
Opdrachtgever verzonden (email)berichten Opdrachtgever niet hebben bereikt.
10. FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat
aan Opdrachtgever in rekening gebrachte beloning, premies, kosten en/of renten voor bemiddeling,
advies, of execution only van FD, voor afgesloten financiële producten, niet tijdig zijn voldaan.
14
Vrijwaringen
Artikel 16
1. De opdrachtgever vrijwaart FD voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan FD informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,
garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen
en defecten.
Risico-overgang
Artikel 17
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen
derden worden gebracht.
Overmacht
Artikel 18
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop FD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FD niet in staat is de verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van FD worden daaronder begrepen.
3. FD heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat FD zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de
andere partij.
5. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet als
toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar
leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, bij
storingen in het netwerk cq communicatiemiddelen, bij werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer,
15
oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere
omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD kan worden gevergd.
6. Voor zover FD ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit
de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is FD gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Geheimhouding
Artikel 19
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
2.Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, FD gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken, en FD zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde
rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is FD niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op
grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
Intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 20
1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt FD zich de rechten
en bevoegdheden voor die FD toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door FD verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van FD worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.
3. FD behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
16
Informatie van Opdrachtgever
Artikel 21
1. Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie en documenten
tijdig, onder tijdig wordt in art. 7 verstaan binnen 2 weken, verstrekken aan FD die zij nodig heeft voor
een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet
uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de
gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat FD haar adviezen
daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer
toereikend zijn.
2. FD is niet aansprakelijk indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen ex artikel 21.1. heeft
voldaan.
3.Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig
of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD zijn gesteld, of indien
Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is FD bevoegd
over te gaan tot opschorting van de (verdere) uitvoering van de Opdracht en is FD op geen enkele
wijze aansprakelijk.
4. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem
aan FD verschafte informatie.
5.Opdrachtgever is verplicht om alle in het kader van de verstrekte opdracht door FD dan wel enige
instantie aan hem ter beschikking gestelde documenten, aantekeningen en/of mededelingen op
juistheid te controleren en tijdig aantoonbaar melding te maken van (alle) eventuele onjuistheden.
Vereisten bij verzending van elektronische aanvragen.
Artikel 22
1 Algemeen
Voor elke elektronisch ingezonden aanvraag en wijziging geldt dat deze alleen toegestaan wordt voor
de producten en wijzigingen waarvoor een elektronische aanvraag/wijziging door financiële
instelling(en), zoals een financiële instelling, wordt geaccepteerd. Opdrachtgever stemt in met alle
17
elektronische activiteiten van FD namens opdrachtgever voor huidige en toekomstige aanvragen en
wijzigingen.
2 Schade
De schadeproducten die via een financiële instelling worden aangeboden kunnen langs elektronische
weg worden aangevraagd. De (aspirant) verzekerde(n) krijgt/krijgen een aantal vragen en
antwoorden op een clausuleblad bij de polis van de verzekeraar bevestigd. Dit clausuleblad wordt
geacht de juiste verwerking te zijn van de door de (aspirant) verzekerde(n) gegeven antwoorden.
3 Leven
3.1 Verzekering zonder gezondheidswaarborgen. Voor verzekeringen zonder een overlijdens- of
arbeidsongeschiktheidsrisico zijn geen gezondheidswaarborgen nodig. De aanvraag kan elektronisch
verzonden worden. Op het voor akkoord te ondertekenen, door de verzekeraar te verstrekken
clausuleblad, wordt door de verzekeringnemer getekend voor de juiste verwerking van de verstrekte
gegevens. Dit getekende clausuleblad dient de verzekeringnemer bij de polis te bewaren.
3.2 Verzekering met gezondheidswaarborgen in de vorm van gezondheidsvragen. De (aspirant)
verzekerde(n) is/zijn erop gewezen dat bij het elektronisch invullen van de gezondheidsvragen hij/zij
de gezondheidsvragen, en antwoorden daarop, schriftelijk op een door de verzekeraar te verstrekken
clausuleblad bevestigd krijgt. De verzekerde(n) dient/dienen deze bevestiging van de
gezondheidsvragen en antwoorden bij de uitreiking van de polis voor akkoord te tekenen. Het
getekende clausuleblad is hét bewijs van de door de verzekerde gegeven antwoorden op de
gezondheidsvragen. Op het voor akkoord te ondertekenen clausuleblad, wordt door de
verzekeringnemer getekend voor de juiste verwerking van de verstrekte gegevens en door de
verzekerde(n) voor de juiste weergave van de gegeven antwoorden op de gestelde
gezondheidsvragen. Dit getekende clausuleblad dient de verzekeringnemer bij de polis te bewaren.
3.3. Elektronische verzending in combinatie met medische keuring. Voor verzekeringen met een
verzekerd overlijdenskapitaal van (tezamen met in de laatste drie jaar gesloten
overlijdensrisicoverzekeringen) € 150.000 of meer kan een medische keuring nodig zijn. De aanvraag
kan elektronisch verzonden worden.
3.4 Uitreiken/opsturen van de polis en clausulebladen. FD heeft erop gewezen dat bij uitreiking van
een (elke) polis, fysiek of per post, de ondertekening van het/de clausuleblad/clausulebladen dient
plaats te vinden door de verzekeringnemer voor de juiste verwerking en de ondertekening door de
verzekerde(n) van de bevestiging van de gezondheidsvragen en antwoorden. Het getekende
exemplaar wordt door de verzekeringnemer bij de polis bewaard. Bij verzending door een financiële
instelling wijst de financiële instelling de verzekeringnemer erop dat hij en de verzekerde(n) het
clausuleblad met hiervoor genoemde bevestiging erop voor akkoord moet ondertekenen en bij de
polis moet bewaren.
3.5 Informatieverstrekking aan verzekeringnemer en verzekerde. Voor zover er
gezondheidswaarborgen dienen te worden gegeven, zal verzekeraar de verzekeringnemer en
verzekerde een “Toelichting op de gezondheidsverklaring” uitreiken. Tevens zal verzekeraar een
“Toelichting digitale aanvraag” aan de verzekeringnemer verstrekken. FD (tussenpersoon) is niet
aansprakelijk als verzekeraar, ongeacht om welke reden, het/de in deze voorwaarden genoemde
clausuleblad, clausulebladen, toelichting(en) verklaringen(en) niet verstrekt. Opdrachtgever dient zelf
het aantoonbaar schriftelijke verzoek in te dienen bij de verzekeraar, met een kopie daarvan aan FD
om op de hoogte te worden gesteld van elke wijziging in digitale verwerking/verzending van
gegevens omdat FD daarvan niet (altijd tijdig) op de hoogte wordt gesteld.
18
4 Bancair
FD zal de aanvragers van hypothecair en consumptief krediet erop wijzen dat een financiële instelling
in verband met de kredietaanvraag opgave van geregistreerde kredieten vraagt, respectievelijk
melding doet bij de Stichting Bureau Krediet Registratie te Tiel.
Bescherming persoonsgegevens
Artikel 23
1.Door Opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden gebruikt of
verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar
verstrekte Opdracht en/of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens
voor zover FD op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening
verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
2. Indien Opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in
enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste verzoek van Opdrachtgever
uit het betreffende bestand verwijderen. FD is gerechtigd om de persoonsgegevens ter hand te
stellen aan derden ten behoeve van administratieve doeleinden.
Geschillen
Artikel 24
1. FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID). Opdrachtgever heeft
de keuze een geschil voor te leggen aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening,
hetzij de burgerlijke rechter in het arrondissement waar FD domicilie gekozen heeft.
2. FD conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële
Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een
bedrag van € 1.000,= (zegge en schrijven duizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende
geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft FD de mogelijkheid om niet mee te werken
aan een bindend advies.
3. De rechter in de vestigingsplaats van FD is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft FD het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter.
4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19
Verval van Recht
Artikel 25
1. Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in
rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen
nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft
ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde
tekortkoming in de prestatie van FD, te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort
nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in
verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment
waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze
rechten en bevoegdheden.
Toepasselijk recht
Artikel 26
1.Op elke overeenkomst tussen FD en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Artikel 27
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Den Haag alsmede geplaatst op onze website , raadpleeg daarvoor www.finaccoord.nl
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de overeenkomst.
20
21